Preskription

Skadeståndstalan i uppsägningsmål var preskriberad då den riktats till fel bolag (2010 nr 20)

EH var anställd hos ett bolag, A, sedan mars 2007. Hon erhöll i november samma år en uppsägningshandling som saknade fullföljdshänvisning. EH’s anställning upphörde den sista februari påföljande år.

I december 2007 framställde EH skadeståndskrav mot ett annat bolag, B, genom ett brev till bolagets ställföreträdare BE. Denne var ägare till båda bolagen. EH väckte inom rätt tid talan mot B men återkallade kort därefter denna talan
sedan hon fått klart för sig att talan riktats mot fel bolag.

I juli 2008 väckte EH talan mot A med krav på allmänt och ekonomiskt skadestånd med anledning av uppsägningen. A invände att talan var preskriberad eftersom EH inte underrättat A om skadeståndskravet.

Arbetsdomstolen noterade att EH i december inte bara hade skickat sina krav till fel bolag utan också riktat anspråken mot fel bolag. Att BE således fick del av dessa handlingar innebar inte att A härigenom hade underrättats om EH’s
krav.

I vart fall genom B’s svaromål den 31 mars 2008 blev EH informerad om att anspråken riktats mot fel bolag. Genom ett yttrande den 30 maj upplystes EH om att det var A som hade varit hennes arbetsgivare. EH hade således inom
tidsfristen uppmärksammats på att hon riktat sina anspråk mot fel bolag samt upplysts om vilket bolag som var rätt motpart. Mot denna bakgrund fanns inget vilseledande eller några övriga omständigheter som skulle kunna medföra ett
undantag från reglerna om frist för underrättelse (jfr AD 1978 nr 4).

EH’s talan var preskriberad.