Avsked av örfilande rehabiliteringsassistent godtogs

PB var anställd som rehabiliteringsassistent vid ett kommunalt rehabiliteringsboende. Vid vårdenheten fanns brukare med olika former av hjärnskador. Brukaren MA hade nedsatt funktionsförmåga till följd av en stroke och led av dåligt närminne. Han blev ofta blev stressad och arg.

I samband med att PB vid ett tillfälle skulle hjälpa MA ur sängen blev MA arg på PB och spottade på denne. PB gav då MA en örfil. PB blev avskedad med anledning av det inträffade. Tvisten gällde om det funnits laglig grund för avskedandet.

Arbetsdomstolen fann att det funnits grund för avsked. MA hade befunnit sig i en mycket utsatt position och varit helt utlämnad åt personalen. Situationen var vid tillfället i fråga inte särskilt pressad eller anmärkningsvärd på något sätt. Även om den som blir spottad på känner sig skymfad så fanns det inget utrymme att betrakta MA:s agerande som en provokation. PB:s örfil utdelades
inte för att skydda honom själv eller någon annan utan utgjorde en ren motreaktion.

Även om PB:s handlande utgjorde en enstaka förlöpning var handlandet sådant att det måste antas ha dels omintetgjort kommunens förtroende för honom som anställd, dels uppenbarligen riskerat att allvarligt rubba allmänhetens förtroende för kommunen som vårdgivare. 
     
Kommentar:
En ledamot var av skiljaktig mening och ansåg att avskedandet borde ha förklarats ogiltigt.