Anställningsförmåner

Rätt till förtida pension var inte reglerad i det enskilda anställningsavtalet.

Bolaget A köpte i augusti 2005 bolaget B. Detta bolag hade i sin tur förvärvat bolag som ingått i Teliakoncernen. Enligt särskilda övergångsregler i bolagens olika kollektivavtal hade arbetstagare som den 31 december 1991 eller tidigare varit anställda hos Televerket rätt att på vissa angivna villkor gå i förtida ålderspension med bibehållande av 65 procent av lönen till dess de fyllde 65 år. Från juli 1997 finns dessa övergångsregler i ett särskilt avtal benämnt ITP-Tele.

Inför överlåtelsen sade B upp bl a ITP-Tele. A var bundet av kollektivavtal om ITP-planen. Det var ostridigt att arbetstagarna kunde åberopa ITP-Tele fram till och med en övergångsperiod om 12 månader efter A:s övertagande av B. Tvisten gällde om arbetstagarna hade rätt att även efter denna tidpunkt avgå med förtida ålderspension.

Enligt arbetstagarförbunden hade de en sådan rätt eftersom rätten att avgå med förtida ålderspension kommit att ingå i deras anställningsavtal. I andra hand menade förbunden att efterverkan av det uppsagda ITP-Teleavtalet innebar en sådan rätt.

Arbetsdomstolen uttalade att kollektivavtal är det mest lämpade instrumentet för att reglera anställningsförmåner för en grupp arbetstagare. En reglering i anställningsavtal leder till en rättsligt och hanteringsmässigt mer komplicerad bindning mellan parterna. Ett kollektivavtal är således i allmänhet ett mer ändamålsenligt verktyg för att åstadkomma en avtalsreglering - även avseende
rätt till förtida pension - mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Utredningen visade att inget av bolagen hade avsett att binda sig avtalsmässigt gentemot de enskilda arbetstagarna att följa reglerna om förtida ålderspension även om kollektivavtalet med dessa regler upphörde. Bolagen hade heller inte agerat så, exempelvis vid upprättandet av anställningsavtal eller genom att skicka ut kompletteringar till anställningsavtalen, att arbetstagarna haft fog
för uppfattningen att de erhållit en självständig utfästelse om rätt till förtida ålderspension.

Beträffande påståendet om ITP-Teleavtalets efterverkan framhöll domstolen att det främsta syftet med principen om efterverkan är att ha en norm att falla tillbaka på när kollektivavtalet inte längre gäller. Situationen i målet var en innan. A var aldrig bundet av ITP-Teleavtalet och var redan när B förvärvades bundet av kollektivavtal om ITP. Det saknades därför förutsättningar för att med stöd av principen om kollektivavtalets efterverkan låta övergångsreglerna i ITP-Teleavtalet ge innehåll åt anställningsavtalen.

Förbundens talan avslogs.