Förhandlingsskyldighet

En utvärdering av en utförd konceptstudie innebar inte en utvidgning av det ursprungliga uppdraget att utföra själva studien.

Ett bolag var under ett antal år bundet av ett kollektivavtal om anlitande av konsulter. Avtalet innebar att så länge bolaget inte anlitade fler konsulter än vad avtalet föreskrev, behövde bolaget inte begära förhandling enligt 38 § medbestämmandelagen.

Avtalet upphörde att gälla den 30 april 2008. Bolaget anlitade därefter under ett par månader ett antal konsulter från olika företag. De två fackförbund som väckt talan menade att bolaget bröt mot sin förhandlingsskyldighet enligt 38 § medbestämmandelagen genom att inte ha begärt förhandling innan dessa konsulter anlitades.

Enligt bolaget hade brott mot förhandlingsskyldigheten skett endast beträffande en av konsulterna. De övriga konsulterna hade antingen påbörjat sina uppdrag innan kollektivavtalet upphörde att gälla, endast utvidgat sedan tidigare påbörjade uppdrag eller inte utfört något arbete åt bolaget i lagrummets mening.

Arbetsdomstolen fann att någon förhandlingsskyldighet inte hade funnits beträffande de konsulter som påbörjat sina uppdrag före den 30 april och som därefter fortsatte de redan påbörjade uppdragen. Inte heller beträffande konsulter som utfört arbete med att leverera en produkt i form av en informationsportal hade någon förhandlingsskyldighet funnits. Förhandlingsskyldigheten gäller inte när det är en genom arbete framställd produkt som är det väsentliga i förhållandet mellan arbetsgivaren och den som ska utföra arbetet.

Beträffande anlitandet av tre konsulter – förutom den som ostridigt borde ha varit föremål för förhandling – fann dock domstolen att bolaget borde ha begärt förhandling. Bolaget påstående att de endast utvidgat redan pågående uppdrag som två konsulter arbetat med godtogs inte. De tre konsulterna hade haft en helt annan uppgift än de två tidigare verksamma, nämligen att utvärdera det redan utförda arbetet.

Bolaget ålades att betala 50 000 kronor till vart och ett av de två fackförbunden för sin underlåtenhet att begära förhandling om anlitande av de fyra konsulterna.