Avsked

Avsked av vårdbiträde som delat ut medicin utan tillstånd godtogs.

VB var anställd som vårdbiträde vid ett kommunalt vårdhem. Hon avskedades sedan hon, enligt kommunen, hanterat medicin i strid mot gällande regler.

VB hade under lång tid haft läkemedelsdelegation (rätt att dela ut medicin). I samband med en sjukfrånvaro hade hennes läkemedelsdelegation återkallats på hennes egen begäran. VB hade därefter begärt att återfå delegationen. Av olika skäl hade arbetsgivaren inte fattat något sådant beslut.

Utredningen visade att VB vid åtminstone två tillfällen hade delat ut medicin till vårdtagare trots att hon inte hade rätt att göra det samt vid ett tillfälle hade signerat en medicinlista med en kollegas signatur utan dennes samtycke. Ingen vårdtagare hade dock kommit till skada på grund av VB’s agerande.

Bedömningen av VB’s handlande måste göras med beaktande av vårdtagarnas krav på trygg och säker behandling och de särskilda regler som mot den bakgrunden gäller för läkemedelshantering. VB var väl förtrogen med reglerna för sådan hantering , varför det var allvarligt att hon avsiktligt delat ut medicin trots att hon inte hade rätt att göra det.

Det allvarliga i hennes handlande förstärktes av att hon valt att dessutom skriva en kollegas signatur på medicinlistan. Eftersom listan därmed inte korrekt återspeglade vem som delat ut medicinen, äventyrades listans kontroll- och bevisfunktion högst påtagligt. Dessutom löpte kollegan risken att bli utsatt för granskning om medicineringen skulle komma att ifrågasättas av något skäl.

Avskedandet godtogs.