Förhandlingsskyldighet

Telefonsamtal mellan ett bolag och en facklig förening utgjorde inte en förhandling.

NB var anställd som säljare hos ett bolag. I samband med att hennes anställning upphörde begärde hennes fackförbund i början av april förhandling om bl a beräkning av NB’s uppsägningstid och semesterlön. Förhandlingsframställningen kom bolaget till del men någon förhandling kom inte att hållas den av förbundet föreslagna dagen, den 27 april. Frågan gällde om bolaget förhandlingsvägrat.

Enligt bolaget hade en förhandling med anledning av NB’s uppsägning hållits och slutförts per telefon den 20 april. Förbundet förnekade att så varit fallet.

Arbetsdomstolen konstaterade att en förhandling kan hållas per telefon. För att en förhandling ska anses ha påbörjats krävs emellertid att parterna är medvetna om att kontakten avser just förhandlingar.

Utredningen visade att förbundets ombudsman i direkt anslutning till att telefonsamtalet avslutades hade skickat en förhandlingsframställning med mottagningsbevis till bolaget. Det var inte sannolikt att förbundet skulle ha vidtagit den åtgärden om parterna hade avslutat förhandlingen vid telefonsamtalet.

Bolagets företrädare hade efter telefonsamtalet bekräftat mottagandet av förhandlingsframställningen samt i ett bifogat meddelande hänvisat till ett brev med beskrivning av hur bolaget såg på situationen. Bolaget hade i meddelandet angivit att bolaget avstod från ett möte angående tvisteförhandling med hänvisning till att den skedde på felaktiga och inkorrekta uppgifter.

Detta handlande var enligt domstolen svårförenligt med påståendet att förhandlingen avslutades med telefonsamtalet. Det fanns heller inget protokoll eller annan skriftlig dokumentation av telefonsamtalet som stödde bolagets uppfattning att förhandlingen slutförts per telefon.

Genom att utebli från förhandlingen den 27 april och inte heller på annat sätt medverkat till förhandlingar hade bolaget gjort sig skyldigt till förhandlingsvägran. Bolaget ålades att betala 30 000 kronor i allmänt skadestånd (av yrkade 50 000 kronor) till förbundet.