Förhandlingsskyldighet

Facklig organisation hade inte styrkt att begäran om förhandling hade kommit arbetsgivaren till del.

NH var anställd som träningsinstruktör och receptionist hos en förening. Han var medlem i en tjänstemannaorganisation som inte var bunden av kollektivavtal med föreningen.

I mars 2009 uppstod en oenighet rörande NH’s arbetsskyldighet, varför hans fackliga organisation begärde förhandling om NH’s anställningsvillkor. Tvisten gällde om föreningen förhandlingsvägrat.

Den fackliga organisationen uppgav att en begäran om förhandling skickats i två brev med en månads mellanrum till föreningens postadress. Föreningen invände att den inte erhållit någon förhandlingsbegäran.

Arbetsdomstolen konstaterade att enligt allmänna rättsgrundsatser sker befordran av meddelanden på avsändarens risk. Den fackliga organisationen hade inte styrkt att föreningen hade tagit del av någon av organisationens två förhandlingsframställningar. Det var därmed inte visat att föreningen gjort sig skyldig till förhandlingsvägran.

Organisationens skadeståndstalan avslogs.