Avsked

Privata inköp från försäkringstagare utgjorde grund för avsked av skadereglerare.

KH var anställd som gruppchef och skadereglerare vid ett försäkringsbolag. Han var chef över bl a SL, som reglerade stilleståndsersättningar. KH avskedades därför att han köpt en skoter och tillbehör för cirka 27 000 kronor av en försäkringstagare under pågående skadereglering av en vattenskada som drabbat försäkringstagaren. Tvisten gällde om avskedandet var lagligt.

Enligt bolaget skedde skoterköpet inte till marknadsmässiga villkor utan KH fick en rabatt motsvarande 20 procent. Det var KH, och inte SL, som slutligen reglerade frågan om stilleståndsersättning till försäkringstagaren. KH’s agerande utgjorde mutbrott och var under alla förhållande otillbörligt och i strid mot bolagets etiska regler. Fackförbundet gjorde gällande att priset varit marknadsmässigt och menade att det inte ens funnits grund för uppsägning.

Beträffande frågan om KH gjort sig skyldig till mutbrott fann Arbetsdomstolen att KH hade förhandlat sig till en individuell rabatt bestående av prisavdrag och tillbehör. Skotern var begagnad, köpet skedde under lågsäsong och utredningen visade att priset inte kunde anses understiga marknadsnivå. Med hänsyn till att rabatter på denna typ av kapitalvaror är vanliga och kan variera var det inte visat att värdet av den rabatt KH hade fått varit så stor att köpet av skotern jämte extrautrustningen utgjorde en sådan otillbörlig förmån som förutsätts för ansvar för mutbrott.

KH’s på anställningsavtalet grundade lojalitetsskyldighet, tillsammans med de allmänna principer som framgick av bolagets etiska regler, innefattade en skyldighet att förhålla sig oberoende till bolagets försäkringstagare. Även om inte varje affärstransaktion med en försäkringstagare innebär att försäkringstjänstemannen hamnar i en beroendeställning, talar gränsdragningssvårigheterna för att en arbetsgivare har rätt att ställa stränga krav på sina anställda så snart dessa hamnar i en situation där det skulle kunna uppkomma en lojalitetskonflikt. Det var självklart att det kunde ställas särskilt stora krav på omdöme på en chef.KH hade själv tagit initiativ till köpet och förhandlat om priset under pågående skadereglering i en situation där han både var chef för SL, som hade ansvaret för ärendet, och själv skulle komma att handlägga och besluta i ärendet om detta skulle överklagas inom bolaget. KH hade vidare gripit in i SL’s handläggning och tagit en mer aktiv roll än vad som var normalt. Han hade
också varit den som förhandlade med försäkringstagaren om den slutligt bestämda stilleståndsersättningen.

Köpet av skotern var mot denna bakgrund otillbörligt och i strid mot bolagets etiska regler. Det hade funnits laglig grund att avskeda KH.
     
Kommentar:
Tre ledamöter var av skiljaktig mening och ansåg att det saknats grund för avsked.