Avstängning

Vägran förordna tingsnotarie utgjorde otillåten avstängning.

Notarienämnden beslöt i december 2008 att avskeda tingsnotarien KA från sin tingstjänstgöring sedan han dömts för misshandel, begången 2006, till villkorlig dom och dagsböter. Samma dag blev han uppsagd genom beslut från Personalansvarsnämnden vid Domstolsverket.

Arbetsdomstolen förklarade i ett interimistiskt beslut i juli 2009 att KA’s anställning skulle bestå trots avskedandet. Sedan staten medgivit att såväl avskedandet som uppsägningen var ogiltiga, meddelade Arbetsdomstolen dom i enlighet med detta (AD 2009 nr 73).

Sedan KA återinträtt i tjänst i juli 2009 meddelade lagmannen vid den tingsrätt där KA tjänstgjorde att KA inte skulle få förordnande att självständigt handlägga brottmål. KA’s fackförbund menade att lagmannen fattat ett beslut som innebar att KA förvägrades väsentliga arbetsuppgifter. Agerandet var att likställa med att KA blev avskedad, alternativt uppsagd, i strid mot anställningsskyddslagen. Agerandet innebar i vart fall en otillåten avstängning eller att hans anställning fick anses upplöst enligt 39 § samma lag.


Uppsagd eller avskedad på nytt?

 

Arbetsdomstolen förklarade att en arbetsgivares vägran att rätta sig efter en domstols dom om ogiltigförklaring av en uppsägning eller ett avsked utgör en avstängning, inte en ny uppsägning eller ett nytt avskedande. Har en arbetsgivare vägrat att rätta sig efter en dom om ogiltighet, och anställningen därmed upplösts, kan anställningen således inte väckas till liv igen genom en ny talan med påstående att arbetsgivarens vägran att rätta sig efter den tidigare domen ska ses som en ny uppsägning eller ett nytt avskedande.

Detta innebar att statens vägran att ge KA förordnande att självständigt handlägga brottmål inte kunde ses som en ny uppsägning eller ett nytt avskedande.

 

Skadestånd för brott mot 39 § anställningsskyddslagen?


39 § anställningsskyddslagen avser att reglera påföljden vid avstängning i strid mot 37 §. Vad som avses är den situationen att arbetsgivaren över huvud taget inte återtar arbetstagaren i tjänst. Skadeståndsregeln i 38 § blir då inte tillämplig.

En avstängning i strid mot 37 § behöver dock inte alltid innebära att anställningsförhållandet ska anses upplöst. Arbetsgivaren kan exempelvis ändra arbetsuppgifterna så att anställningen inte anses avslutad men som ändå innebär att arbetstagaren stängs av från arbete. Då blir skadeståndsregeln i 38 § tillämplig i stället för 39 §.

KA hade efter sitt återinträde i tjänst i juli 2009 utfört arbetsuppgifter som låg inom ramen för anställningen som notarie. Han blev således inte avstängd från arbetet på så sätt att arbetsgivaren över huvud taget inte återtog honom i anställning.

En arbetstagare har inte rätt att kräva att få utföra vissa arbetsuppgifter enbart på den grunden att de innefattas i arbetsskyldigheten. När en arbetstagare återtas efter en ogiltigförklaring av en uppsägning eller ett avsked är arbetsgivaren inte skyldig att tilldela arbetstagaren nya arbetsuppgifter, även om det hade varit aktuellt att tilldela honom dessa arbetsuppgifter före uppsägningen eller avskedandet. Det är således inte fråga om en avstängning om arbetstagaren inte får nya arbetsuppgifter eller andra arbetsuppgifter på grund av de omständigheter som föranledde skiljandet från anställningen.

Den uteblivna arbetsuppgiften utgjorde en av flera arbetsuppgifter under en kort tid av den sammanlagda anställningstiden som notarie. Det uteblivna förordnandet och den uteblivna arbetsuppgiften kunde på intet sätt anses innebära att anställningen i grunden ändrades så att det blivit en ny och annan anställning. Något skadestånd för brott mot 39 § utdömdes inte.


Skadestånd för brott mot 37 § anställningsskyddslagen?

Även om en notarie inte har en ovillkorlig rätt att erhålla förordnande att handlägga brottmål, ingår det normalt att sådant förordande meddelas. Utredningen visade att KA skulle ha erhållit förordnande om han inte hade dömts för misshandeln. Med hänsyn till detta – och mot bakgrund av notarietjänstgöringens speciella karaktär och den betydelse ett förordnande om brottmålshandläggning har för att erhålla notariemeritering – ansågs det uteblivna förordnandet och därmed de uteblivna arbetsuppgifterna vara att jämställa med en avstängning i strid mot anställningsskyddslagen.

Enbart ett uteblivet förordnande räcker dock inte för att konstatera att det skett en avstängning. Därtill krävs att det varit aktuellt att också utföra arbetsuppgifterna enligt förordnandet. Utredningen visade att KA hade haft fog att räkna med att erhålla förordnandet.

Staten bröt således mot avstängningsförbudet i 37 § anställningsskyddslagen. Det allmänna skadeståndet bestämdes till 40 000 kronor.