Avsked

Avsked på grund av hot godtogs.

ÅS var anställd som målare. En planerad omorganisation av verksamheten skulle medföra ändrade arbetstider vilket i sin tur skulle innebära att målarna skulle arbeta tillsammans vissa tider.

Vid ett personalmöte, där dessa planer presenterades, protesterade ÅS upprört. Han menade att han inte kunde arbeta tillsammans med en annan närvarande målare, MA, och att han i så fall skulle komma att döda denne. Mötet avbröts och vid ett samtal därefter med företrädare för bolaget sade ÅS att han inte ville arbeta tillsammans med MA då det kunde sluta med att han dödade denne.

ÅS avskedades med anledning avsitt uppträdandet i samband med personalmötet. Hans fackliga organisation menade att det inte ens förelegat saklig grund för uppsägning. MA hade tidigare bråkat och hotat arbetskamrater, dock utan att bolaget ingripit. Även om ÅS uttryckte sig olämpligt hade han inte menat att hota MA utan hade endast konstaterat en reell risk. De övriga närvarande hade inte uppfattat ÅS’s uttalande som ett hot.

AD fann det utrett att ÅS under mötet sagt att han skulle slå ihjäl MA, med tydlig syftning på denne. ÅS hade därefter, sedan han lugnat ned sig och haft tillfälle att tänka efter, upprepat de hotfulla orden. Hans uttalande var ägnat att skrämma MA som också hade upplevt uttalandet som hotfullt. ÅS måste ha insett att hans yttrande kunde uppfattas som ett allvarligt menat hot.

Utredningen visade inte att bolaget haft anledning att tidigare vidta några åtgärder mot MA, och det hade inte framkommit något avgörande skäl varför inte bolaget skulle låta MA och ÅS arbeta tillsammans.

Avskedandet godtogs.