Avvisning av talan

Ofullständig stämningsansökan avvisades.

IN ansökte hos Göteborgs tingsrätt om stämning mot Göteborgs universitet. Sedan tingsrätten två gånger förelagt IN att komplettera sin ansökan avvisade tingsrätten hans talan. IN överklagade avvisningsbeslutet till Arbetsdomstolen.

Arbetsdomstolen, som fann skäl att meddela prövningstillstånd, konstaterade att IN’s talan i allt väsentligt bestod av påståenden att Göteborgs universitet hade förfarit felaktigt, lagstridigt och till nackdel för honom i ett flertal avseenden, rörande bl a diskriminering i lönehänseende och genom nedvärdering av akademiska meriter, upphovsrätt, tillgång till allmänna handlingar, obetalda löner och andra ersättningar samt ogiltig uppsägning.

Först efter tingsrättens andra kompletteringsföreläggande hade IN angivit sex yrkanden, varav endast två var tillräckligt preciserade för att i sig kunna läggas till grund för en fortsatt rättegång. Domstolen uttalade att en avvisningsprövning emellertid ska avse talan i dess helhet. Domstolen delade tingsrättens bedömning att IN’s ansökan var så ofullständig att den inte utan
väsentlig olägenhet kunde läggas till grund för en rättegång.

IN’s klagomål över att tingsrätten inte hade översatt hans skrifter från engelska till svenska saknade betydelse eftersom tingsrätten, som själv ska besluta om en översättning är nödvändig, inte hade missuppfattat hans skrifter.