Avsked

Avsked av en arbetstagare som i provocerat tillstånd misshandlat en arbetsledare godtogs inte (2010 nr 8)

MR var anställd som mekaniker hos ett servicebolag inom fastighetsbranschen. I samband med arbete vid ett värmeverk uppstod meningsskiljaktigheter mellan MR och dennes arbetsledare PA. Bolaget avskedade MR eftersom denne, enligt bolaget, misshandlat PA genom att ta ett strupgrepp på honom, utdela ett slag och knuffa honom mot ett kylskåp.

Arbetsdomstolen fann att det rått en upprörd stämning mellan MR och PA vid det aktuella tillfället, att det var PA som hade inlett händelseförloppet med att knuffa MR, att MR därefter tagit aktiv del i bråket genom att ta ett grepp på PA och knuffa denne mot ett kylskåp. Det var dock inte styrkt att MR utdelat ett slag mot PA.

Det kunde riktas allvarlig kritik mot MR för dennes agerande. Med hänsyn till att det hade rått en laddad stämning och att MR hade provocerats av PA hade det dock inte funnits grund för att avskeda MR.

MR hade varit anställd sedan 1996 och ingen kritik hade tidigare riktats mot honom. Han föreföll vara duktig och omtyckt av såväl arbetsledning som arbetskamrater. Hans agerande framstod mot denna bakgrund som en tillfällig händelse. Det hade därför heller inte förelegat saklig grund för uppsägning av MR.

MR tilldömdes ekonomiskt skadestånd samt 50 000 kronor i allmänt skadestånd.