Avsked

Avsked av bergarbetare som vägrat inrätta sig efter nytt skiftschema godtogs.

HL var anställd som bergarbetare vid ett bolag som sysslade med borr- och sprängarbeten. Han blev avskedad i mitten av april 2009. Tvisten gällde om det funnits laga grund för åtgärden.

Som grund för att avskeda HL åberopade bolaget att HL vägrat delta i en kurs i elsäkerhet hösten 2008 samt arbetsvägrat vid ett par tillfällen, den 14 och 15 april 2009.

I fråga om utevaron från kursen menade HL's fackförbund att HL på grund av en inträffad trafikolycka inte hade hunnit inställa sig till kursen. Enligt Arbetsdomstolen visade utredningen dock att HL, även om han blivit försenad på grund av olyckan, ändå haft gott om tid att inställa sig till kursen.

HL’s arbetsvägran den 14 april sammanhängde med införandet av ett nytt skiftschema. HL hade av en facklig företrädare fått beskedet att han kunde fortsätta att arbeta enligt det tidigare skiftschemat, enligt vilket han var ledig den 14 april, eftersom förhandlingen om det nya schemat inte var slutförd.

Enligt domstolen spelade dock detta besked ingen roll eftersom bolagets verkställande direktör, vilken en knapp vecka i förväg beordrat HL att inställa sig den 14 april, varit av uppfattningen att det fanns en överenskommelse med förbundets avdelning om övergång till det nya schemat. HL’s vägran, trots verkställande direktörens besked, att inställa sig den 14 april var att se som
en arbetsvägran.

HL inställde sig den 15 april men vägrade då att arbeta enligt det nya schemat. Han arbetsvägrade således även den 15 april.

Enligt domstolen var HL’s arbetsvägran de båda dagarna inte resultatet av någon impuls utan han hade haft gott om tid på sig att tänka på saken. Hans utgångspunkt hade närmast varit att han skulle fortsätta att arbeta enligt det gamla schemat trots att övriga arbetstagare i såväl det egna som i det andra skiftlaget hade övergått till ett annat skiftschema. Det fanns inte någon ursäkt för HL’s utevaro den 14 april och hans uttryckliga arbetsvägran den 15 april.

HL’s agerande de båda dagarna innebar ett allvarligt åsidosättande av hans åligganden gentemot bolaget. Till detta kom att han utan godtagbart skäl hade uteblivit från kursen hösten 2008. Avskedandet godtogs.