Anställnings upphörande

Ett bolags interimistiska yrkande om anställningsskyddslagens tillämplighet avslogs.

En verkställande direktör, SB, skildes från sin anställning. I samband med att tvist uppstod om uppsägningens giltighet uppkom frågan om SB omfattades av anställningsskyddslagen eller inte.

Bolaget begärde ett interimistiskt beslut enligt 15 kap 3 § rättegångsbalken av innebörd att anställningen skulle upphöra vid uppsägningstidens utgång eller en senare tidpunkt. Enligt bolaget borde domstolen göra en preliminär bedömning av
anställningsskyddslagens tillämplighet på anställningen.

Arbetsdomstolen konstaterade att 15 kap. 3 § rättegångsbalken syftar till att i vissa fall säkerställa ett anspråk som en sökande kan ha gentemot någon annan. I det nu aktuella fallet hade talan väckts av SB. Bolaget hade alltså inte väckt någon talan för egen del och hade heller inte gjort gällande något anspråk gentemot SB. Det yrkande om interimistiskt beslut som bolaget framställt var alltså inte ägnat att säkerställa något sådant anspråk.

Det interimistiska yrkandet avslogs. 
     
Kommentar:
Jfr AD 1990 nr 50, enligt vilken dom en preliminär bedömning enligt 15 kap 3 § rättegångsbalken av anställningsskyddslagens tillämplighet kan ske på talan av arbetstagarsidan.