Kollektivavtalsfrågor

Flygbolag tillämpade kollektivavtalsregel om lönefrysning felaktigt.

I samband med 2009 års lönerevision i ett flygbolag träffades i april det året en lokal överenskommelse mellan bolaget och pilotföreningens sektion vid bolaget om lönefrysning för bolagets piloter.

Enligt avtalet var det en förutsättning för lönefrysningen att en sådan också skulle gälla också för de anställda som tjänade minst lika mycket som ”de piloter som omfattas av lönefrysningen”.

Sedan bolaget höjt lönerna för bolagets flygtekniker och mekaniker uppstod tvist om bestämmelsen avsåg jämförelse med alla piloter som var anställda när överenskommelsen ingicks, vilket pilotföreningen gjorde gällande, eller endast med de som inte skulle sluta under april 2009, vilket var bolagets uppfattning.

Arbetsdomstolen fann att lönefrysningen som sådan omfattade – och också kom att genomföras för – alla piloter vid bolaget, och således även beträffande de vars anställningar var avsedda att upphöra under april. Det kunde dock vare sig av ordalydelsen eller avtalets struktur sägas framgå att uttrycket ”de piloter som omfattas av lönefrysningen” skulle utesluta vissa av de piloter som omfattades av lönefrysningen.

Bestämmelsen skulle således tolkas i enlighet med pilotföreningens uppfattning. Arbetsgivarparternas fastställelsetalan avslogs och bolaget ålades att betala ytterligare lön till piloterna. Dessutom ålades bolaget att betala allmänt skadestånd till var och en av de berörda piloterna med 5 000 kronor och till pilotföreningen med 25 000 kronor för kollektivavtalsbrott.