Semesterlön

Månadsvisa utbetalningar av semesterlön stred mot semesterlagen.

HS var anställd som säljare. I hans anställningsavtal angavs att semesterlönen var ”inkluderad i den vanliga lönen men kan om den anställde så önskar avräknas och utbetalas 1 gång om år (under semestrandet)”. Det var ostridigt att HS i och för sig erhållit den semesterlön han var berättigad till. HS menade dock att bolaget betalat ut semesterlönen felaktigt.

Arbetsdomstolen konstaterade att bolaget genom att betala ut semesterlönen fortlöpande brutit mot 26 § semesterlagen, enligt vilken bestämmelse semesterlön ska utbetalas i samband med semesterledigheten. Regeln i anställningsavtalet och bolagets månadsvisa utbetalning av semesterlönen hade alltså stridit mot semesterlagens bestämmelse om utbetalning av semesterlön.

Bolaget ålades att betala 15 000 kronor i allmänt skadestånd till HS.