Avtals ogiltighet

Avtal om arbete hos annan arbetsgivare var inte ogiltigt enligt avtalslagens ogiltighetsregler (2010 nr 9)

BD var anställd som receptionist. Hon varslades om avsked på grund av misskötsamhet. Bolaget återtog varslet i samband med förhandlingar med BD’s fackliga organisation och erbjöd henne en tjänst som montör hos ett verkstadsföretag som var underleverantör till bolaget. Hon skulle dock alltjämt vara anställd hos bolaget med bibehållen lön. BD accepterade erbjudandet tre veckor senare men återtog tio dagar därefter sitt medgivande.

BD menade att hon inte var bunden av sitt godkännande och att avtalet om den nya tjänsten var ogiltigt enligt avtalslagens ogiltighetsregler. Bolagets åtgärd att kräva att hon skulle arbeta hos verkstadsföretaget var att betrakta som ett olagligt avsked alternativt en olaglig uppsägning.

Arbetsdomstolen konstaterade att BD av sin fackliga företrädare bibringats den uppfattningen att bolaget, om BD inte accepterade erbjudandet, skulle avsluta hennes anställning. Bolaget hade dock inte tagit ställning till vad som skulle hända om BD avböjde erbjudandet. Den fackliga företrädarens uppfattning hade ingen betydelse för frågan om bolaget, som BD gjorde gällande, kunde anses ha förmått BD att genom rättsstridigt tvång acceptera erbjudandet. Bolaget hade heller inte förlett BD genom svek att acceptera erbjudandet. Avtalet var därmed inte ogiltigt enligt 29 eller 30 §§ avtalslagen.

Bolaget hade inte känt till att BD genom sin fackliga företrädare bibringats uppfattningen att hon skulle skiljas från anställningen om hon avböjde erbjudandet. Bolaget hade med andra ord inte haft kännedom om att detta var en förutsättning för att BD skulle ingå avtalet. Avtalet kunde därför inte anses ogiltigt enligt 33 § avtalslagen eller förutsättningsläran.

Villkoret i avtalet – att BD skulle övergå från administrativa arbetsuppgifter till ett arbete som montör – var inte oskäligt. BD var företrädd av sin fackliga företrädare och befann sig således inte i en underlägsen ställning när avtalet träffades. BD hade fått tillräcklig betänketid och hade inte utsatts för några påtryckningar från bolaget. Avtalet var mot denna bakgrund inte ogiltigt enligt 36 § avtalslagen. Bolagets åtgärd att beordra henne att arbeta för det andra företaget kunde inte jämställas med ett avsked eller en uppsägning.

BD’s talan avslogs.