Avsked

Avsked av säljare som överfört ett stort antal av arbetsgivarens dokument till sig själv godtogs.

TS var anställd som säljare av konsulttjänster till försvarsindustrin. Under ett samtal inom ledningsgruppen uppfattade TS att han var uppsagd. Detta meddelade han dagen därpå till bolagets största kund. Därefter överförde TS ett stort antal dokument från bolagets e-server till sin e-postadress samt raderade han vissa av bolagets dokument. Mot bakgrund av det inträffade avskedades TS från sin anställning. Tvisten gällde om avskedandet var giltigt.

Arbetsdomstolen konstaterade att TS var bolagets kontaktman i förhållande till bolaget största kund och att han ingick i ledningsgruppen. På grund av hans relativt höga befattning hade bolaget rätt att ställa höga krav på honom i fråga om lojalitet.

Utredningen visade att det vid samtalet i ledningsgruppen inte hade uttalats att TS var uppsagd utan samtalet handlade om möjligheten att han skulle lämna bolaget. Det saknades anledning för TS, som sedan tidigare hade erfarenhet av att handlägga personalfrågor, att uppfatta saken så att han blivit uppsagd. Under alla förhållanden borde han förstått att det inte varit en uppgift för honom att informera kunden om saken, i vart fall inte utan en föregående kontakt med bolaget.

TS’s besked till kunden att han blivit uppsagd utgjorde en illojal handling och var ägnad att orsaka skada för bolaget.

När det gällde överförandet av information, av vilken framgick kunder, priser och betalningsvillkor, fann domstolen att en sammanställning av den överförda informationen skulle bilda ett fullständigt kundregister vilket typiskt sett utgör en företagshemlighet. Såväl innehållet i som omfattningen av de överförda dokumenten talade för att TS avsåg att använda dokumenten i någon form av konkurrerande verksamhet.

TS måste ha varit medveten om att raderandet av vissa av bolagets dokument stred mot bolagets instruktioner rörande sådan radering vid en anställnings upphörande.

Avskedandet godtogs.