Övergång av verksamhet

Övergång av byggnadsverksamhet hade inte skett.

KP och WE var anställda hos ett byggbolag, A. Detta bolag avvecklade sin verksamhet under sommaren 2008 och gick i konkurs i september samma år. Flertalet av A:s anställda arbetare, dock inte KP och WE, erhöll anställning hos ett annat byggbolag, B, och påbörjade sina anställningar där i augusti 2008. Tvisten gällde om det skett en övergång av verksamhet från A till B.

Arbetsdomstolen konstaterade att det inte fanns något avtal, muntligt eller skriftligt, med innebörden att en verksamhetsöverlåtelse skett eller att B skulle ha övertagit en entreprenad som A påbörjat för bolaget C:s räkning.

Utredningen visade att huvuddelen av A:s arbetsstyrka, 20 av 28, hade följt med till B. Beträffande frågan om B övertagit entreprenaden var det utrett att 12 av A:s anställda hade fortsatt att arbeta med entreprenadobjektet under ett par veckor efter det att anställningsförhållandena hade övergått till B. Enligt arbetsgivarsidan hade dessa dock varit uthyrda från B till C och således inte utfört arbete för B:s räkning.

Enligt domstolen visade utredningen, bl a en faktura, att det varit fråga om uthyrning av arbetskraft. Vidare framkom att arbetsledningen hade utförts av A:s arbetsledare. Möjligheten för B att bedriva entreprenaden hade därmed varit mycket begränsad.

Villkoren för det påstådda övertagandet av entreprenaden hade inte på något sätt formaliserats mellan parterna. Mot bakgrunden av att A hade ekonomiska
problem framstod det som osannolikt att B att utan någon form av dokumentation skulle ha tagit över entreprenaden. Det var heller inte särskilt sannolikt att B skulle ha tagit över entreprenaden endast för en tid av två veckor. Det var vidare inte utrett att B tagit över materiella tillgångar från A

En samlad bedömning ledde till att det inte skett någon övergång av verksamhet.