Nr 34

Avsked av distansarbetande arbetstagare som misskötte arbetet.

SH var anställd som tekniker hos ett IT-företag som hade sitt kontor i Göteborg. Hans fasta arbetsplats var förlagd till hemmet i Jämtland. Hälften av arbetstiden användes till arbete utomlands och resterande tid till förberedelser och undersökningar på arbetsplatsen i hemmet.

I början av 2008 uppstod en konflikt mellan SH och dennes närmaste chef PB, med anledning av att SH inte längre skulle arbeta med Asienmarknaden. Till konflikten bidrog ett uttalande av PB om SH på en personalfest samt en oenighet beträffande vissa utlägg för SH’s hustru som SH ville få ersatta av bolaget. SH fällde därefter uttalanden av innebörd att han inte längre ville arbeta med PB. Sedan bolagets verkställande direktör HS förgäves försökt få till stånd möten med SH uppstod en konflikt också mellan dessa båda.

SH avskedades i april 2008 eftersom han, enligt bolaget, under mars samma år arbetsvägrat och misskött sina arbetsuppgifter samt skapat allvarliga samarbetssvårigheter med företagsledningen.

Det var enligt Arbetsdomstolen klarlagt att SH inte haft anledning att räkna med att få fortsätta att arbeta på Asienmarknaden och att frågan om utläggen var avklarad i början av mars.

Utredningen visade att en kund i början av mars hade sökt SH i en viktig affär utan resultat. SH hade inte hanterat den viktiga uppgiften att ge kunden svar på något adekvat sätt och han hade inte varit tillgänglig för vare sig kunden, den ansvarige säljaren eller arbetsledningen. SH’s agerande hade riskerat affären.

Under fem arbetsdagar hade SH inte varit inloggad i datasystemet på ett sådant sätt att han hade haft tillgång till bolagets interna resurser. Han fick under denna period tre mejl från partners som han inte besvarat. SH hade själv inte kunnat redovisa vad han utfört för arbete under dessa fem arbetsdagar.

Det framkom att det arbete som SH angett att han utfört och den arbetstid han hade lagt ned avseende de kunder han angivit hade varit av relativt liten omfattning. SH hade underlåtit att besvara två mejl från PB med förfrågan om hans planerade arbete. SH hade på ett flagrant sätt undandragit sig kontakt med arbetsledningen och därmed även omöjliggjort för bolaget att tilldela honom nya arbetsuppgifter.

De svar som SH hade lämnat på verkställande direktörens kallelser till två möten visade enligt domstolens mening på en ovilja från SH’s sida att medverka till att lösa den uppkomna situationen.

SH hade fått förtroendet att arbeta på distans och han hade en självständig roll i bolaget. Med detta hade följt ett ansvar att vara tillgänglig och kommunicera med arbetsledningen från arbetsplatsen i hemmet. Med beaktande av dessa omständigheter fick SH genom sitt agerande under mars månad 2008 på ett allvarligt sätt anses ha misskött sina åligganden gentemot bolaget. Även om det rörde sig om ett kort tidsförlopp som hade sin grund i en personlig konflikt hade det inte funnits några ytterligare åtgärder som bolaget hade kunnat vidta.

Avskedandet godtogs.