Nr 39 Uppsägning på grund av arbetsbrist

Falsare hade inte tillräckliga kvalifikationer som skärare.

GM var anställd som falsare hos ett bokbinderi. Han sades upp på grund av arbetsbrist i slutet av 2008. Tvisten gällde om GM hade tillräckliga kvalifikationer för ett kvarvarande arbete som skärare samt om två andra arbetstagare, LP och BS, beretts särskild sysselsättning enligt 23 § lagen om anställningsskydd och därför haft företräde till fortsatt arbete framför GM.

Särskild sysselsättning?Arbetsdomstolen konstaterade att 23 § lagern om anställningsskydd är tillämplig när en arbetsgivare vidtar konkreta åtgärder i syfte att inrätta arbetsplatser för arbetstagare som har någon form av varaktig nedsättning i arbetsförmågan. Syftet med bestämmelsen är att undvika att speciella insatser, som har gjorts för att anordna särskilt anpassade eller skyddade arbetsplatser för arbetstagare som är beroende av sådana åtgärder för att kunna ha en anställning och utföra arbete, blir omintetgjorda av lagens vanliga turordningsregler vid driftsinskränkningar (jfr AD 2003 nr 83).

LP och BS led av psykiska funktionshinder som medförde nedsatt arbetsförmåga i sådan mån att ingen av dem haft förmåga att fullgöra en ordinär arbetsinsats. Bolaget erhöll lönebidrag för deras anställningar, vilket var en förutsättning för att de alls skulle kunna beredas sysselsättning i bolaget. LP och BS hade beretts sådan särskild sysselsättning som avses i 23 § lagen om anställningsskydd. Bolaget bröt således inte mot turordningsreglerna genom att LP och BS gavs företräde till fortsatt arbete framför GM.

Hade GM kvalifikationer som skärare?Arbetet som skärare på ett bokbinderi är en förhållandevis avancerad syssla, som förutsätter ett inte obetydligt mått av utbildning eller praktisk arbetsträning innan en person kan utföra ett själv-ständigt arbete.

Utredningen visade att det, även med beaktande av GM’s drygt treåriga erfarenhet av biträdes- och falsningsarbete, skulle ha tagit åtminstone sex månader för GM att erhålla tillräcklig kompetens för att kunna arbeta självständigt som skärare. Skärarbete är ett ansvarsfullt arbete av stor betydelse för ett bokbinderi och misstag i form av felskär går normalt inte att rätta till. Bolaget befann sig i en pressad ekonomisk situation där uppsägningen av GM var ett led i de av lågkonjunkturen betingade nedskärningarna. Mot denna bakgrund översteg den angivna tiden om sex månader en skälig upplärningstid. GM hade således inte tillräckliga kvalifikationer för arbete som skärare. Bolaget hade därmed inte brutit mot lagens turordningsregler genom att säga upp GM i stället för att omplacera honom till arbete som skärare.

Fackförbundets talan avslogs.