Nr 43 Kollektivavtalsfrågor

Lönehöjning vid start av nyavtalad trafik skulle utges till samtliga anställda.

Ett kollektivavtal för spårvagn- och busstrafik innehöll en bestämmelse om lönehöjning som innebar att löneutrymmet skulle tillföras ett visst belopp per månad per antal heltidsanställda vid trafikstart av nyavtalad trafik som inte tidigare tillförts inom detta utrymme.

Tvist uppstod vid två bolag om löneutrymmet skulle tillföras endast de yrkeskategorier som sysselsattes i själva trafikverksamheten, dvs spårvagnsförare och spårvagnsreparatörer, eller samtliga yrkeskategorier som arbetade under kollektivavtalet.

Arbetsdomstolen fann att ordalydelsen talade för fackförbundets uppfattning att löneutrymmet skulle tillföras samtliga yrkeskategorier. Det fanns inga andra omständigheter som talade för arbetsgivarsidans uppfattning i tolkningsfrågan.

Domstolen fastställde att löneutrymmet skulle tillföras all personal vid bolagen som arbetade under kollektivavtalet. Vartdera bolaget ålades att betala 75 000kronor i allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott.