Nr 46 Förhandlingsskyldighet

Fråga när ett bolag fått del av en förhandlingsframställning som skickats under semestern.

Ett bolag avskedade i juli 2009 en anställd som var medlem i en samorganisation inom SAC (syndikalisterna). Det fanns inget kollektivavtal mellan samorganisationen och bolaget.

Samorganisationen skickade vid ett flertal tillfällen under juli mejl, brev och fax till bolaget med en begäran om förhandling om avskedandet. Bolaget fick genom ett ombud del av förhandlingsframställningen den 3 augusti 2009. Ombudet, som då var på semester, kontaktade samorganisationen efter semestern och bestämde tid för förhandling som hölls den 21 augusti samma år.

Samorganisationen menade att bolaget, som enligt organisationens uppfattning fått del av förhandlingsframställningen tidigare än den 3 augusti, hade brutit mot 16 § medbestämmandelagen genom att inte medverka till att en förhandling kunde hållas inom två veckor från det att bolaget mottog förhandlingsframställningen. När tvisteförhandlingen väl hölls den 21 augusti vägrade bolaget att tydligt ange grunderna för avskedandet. Detta innebar ett brott mot 15 § medbestämmandelagen.

Arbetsdomstolen konstaterade i fråga om de avsända mejlen att dessa kommit fram till ombudets brevlåda. Detta innebar dock inte att mottagaren hade fått del av förhandlingsframställningen. När det gällde brev innebar bolagets rutiner att brev lades i ett postfack som tömdes efter semestern. Domstolens slutsats var att samorganisationen inte visat att bolaget tagit del av förhandlingsframställningen förrän den 3 augusti. Något brott mot 16 § medbestämmandelagen hade således inte begåtts.

Vid en varselöverläggning som hölls före avskedandet och i den polisanmälan som bolaget gjorde hade bolaget redogjort för grunderna för avskedandet. Vid förhandlingen den 21 augusti hade bolaget hänvisat till den redogörelse för grunderna som lämnats vid varselöverläggningen samt läst upp delar av polisanmälan som samorganisationen sedan tidigare haft tillgång till. Det måste ha stått klart för samorganisationen vilka omständigheter som bolaget lagt till grund för avskedandet. Bolaget hade inte brutit mot 15 § medbestämmandelagen.

Samorganisationens talan avslogs.