Nr 54 Övergång av verksamhet

Ett bolag hade övertagit verksamheten från ett annat bolag men inte drivit verksamheten varför någon övergång av verksamhet inte hade skett.

Bolaget A bedrev restaurangverksamhet i vilken BÅ var anställd. Den 15 december 2008 träffade A ett avtal med B om överlåtelse av hela rörelsen till B. En vecka senare träffade B ett arrendeavtal med C som innebar att rörelse, lokal och inventarier skulle arrenderas av C. A drev restaurangverksamheten fram till den 20 april 2009.

Det uppstod tvist rörande BÅ’s anställning för tiden efter den 20 april 2009. BÅ menade att restaurangverksamheten hade övergått från A till B genom avtalet den 15 december 2008 och att B tillrätt verksamheten den 20 april 2009. Han hade således varit anställd hos B detta datum. Han yrkade skadestånd av B för att detta bolag avskedat honom den 20 april 2009.

B förnekade att bolaget bedrivit någon restaurangverksamhet och menade att någon övergång av verksamhet från A till B inte hade skett och att det redan från början varit klart att det var C som skulle driva verksamheten – och som också gjorde det – från och med den 20 april 2009 då A avträdde från rörelsen.

Arbetsdomstolen konstaterade att överlåtelseavtalet mellan A och B angav att tillträdet för B skulle ske när köparen erhöll tillstånd att bedriva verksamheten med serveringstillstånd och att arrendeavtalet mellan B och C angav att tillträde för C skulle ske när detta bolag erhöll tillstånd att servera alkoholdrycker.

Det fanns inget som tydde på att B drivit restaurangrörelsen vidare. I och med att C i mitten av april 2009 erhöll utskänkningstillstånd hade rörelsen, i enlighet med överlåtelseavtalet, tillträtts av B den 20 april 2009 varvid även C tillträtt som arrendator. Det var C som sökt och fått serveringstillstånd och, i enlighet med arrendeavtalet, haft tillgång till och nyttjanderätt till lokalerna och inventarierna samt restaurangnamnet. C hade även övertagit varulagret och i vart fall fyra anställda från A, vilka arbetat vidare i verksamheten. Några tidigare anställda hos A hade inte följt med till B.

B hade övertagit rörelsen men det var inte B som hade drivit rörelsen från tillträdet den 20 april 2009. Det var C som övertog den ekonomiska enheten och som var den som faktiskt drev restaurangrörelsen.

A’s restaurangverksamhet hade således inte övergått till B på sådant sätt att det varit fråga om en övergång av verksamhet i anställningsskyddslagens mening varigenom BÅ’s anställning övergått till B.

BÅ’s skadeståndstalan avslogs.