Nr 55 Anställningsförmåner

Lönetillägg utgjorde del av den fasta månadslönen.

ACW var anställd hos ett företag som tillverkade viss skyddsutrustning. År 2000 erhöll hon i samband med en omorganisation en tjänst som gruppförstärkare. Den lokala löneöverenskommelsen om det nya lönesystemet som också infördes föreskrev att vissa lönetillägg, befattningslönetillägg, skulle utges till arbetstagare som utförde vissa arbetsuppgifter. I enlighet med detta erhöll ACW en lönehöjning med 1450 kronor per månad mot bakgrund av hennes nya tjänst.

När ACW 2009 omplacerades till en annan tjänst sänkte bolaget hennes lön med 1000 kronor. Tvisten gällde om bolaget därmed brutit mot det centrala respektive det lokala löneavtalet eller mot ACW’s anställningsavtal.

Arbetsdomstolen konstaterade att det var ostridigt mellan parterna att de lönetillägg för vissa arbetsuppgifter som lönesystemet föreskrev inte skulle utges med mindre arbetstagaren faktiskt utförde de arbetsuppgifter som lönetillägget avsåg. Domstolen delade inte förbundets uppfattning att 2000 års löneöverenskommelse innebar att det endast varit fråga om en tillfällig lösning och att lönetilläggen så småningom skulle komma att ingå i den fasta månadslönen.

Löneöverenskommelsen från 2000 sades upp av klubben 2005. Denna uppsägning kunde dock inte sägas ha förändrat förutsättningen för lönetilläggen som infördes 2000. Lönetilläggen ändrade allstå inte på grund av uppsägningen karaktär och blev en oskiljaktig del av månadslönen. Senare träffade lokala löneöverenskommelser innebar inte att parterna frångick ordningen att en viss del av lönen utgjorde ett befattningslönetillägg.

Utredningen visade att det centrala löneavtalet inte förbjud lokala överenskommelser om befattningslönetillägg som knöts till viss arbetsuppgift och som utgavs endast så länge denna uppgift utfördes.

Löneavdraget 2009 stred således inte mot något lokalt kollektivavtal eller mot det centrala löneavtalet.

När det gällde ACW’s anställningsavtal konstaterade domstolen att hennes lön ända sedan 2000 hade redovisats som ett månadsbelopp på hennes lönespecifikation. Det hade således inte angivits något lönetillägg hänförligt till viss arbetsuppgift. Utredningen visade enligt domstolen inte att bolaget på något annat sätt hade klargjort för henne att en viss del av lönen utgjorde ett lönetillägg. Mot denna bakgrund innebar hennes anställningsavtal att den månadslön som angavs på lönespecifikationen utgjorde en fast lön som inte skulle påverkas av att hon bytte arbetsuppgifter.

Bolaget ålades att utge ekonomiskt skadestånd till ACW motsvarande mistad lön. I övrigt avslogs förbundets talan.