Nr 56 Avsked

Avsked av civilanställd inom polisen som dömts för misshandel ogillades.

EH var civilanställd hos polisen som kontorist och assistent sedan 1981. På grund av ryggbesvär hade hon inte kunnat utföra något arbete hos polisen sedan 1992 och hon uppbar sedan 2001 hel tidsobestämd sjukersättning.

EH dömdes 2008 för misshandel till villkorlig dom. Enligt domen hade hon misshandlat en kaféägare genom att slå honom i ansiktet med ett bord. Sedan domen vunnit laga kraft avskedades EH från sin anställning.

EH’s förbund menade att EH inte hade gjort sig skyldig till den brottslighet hon dömts för. Under alla förhållanden hade det inte ens funnits saklig grund för uppsägning.

Arbetsdomstolen konstaterade att den utredning som förebringats, av innebörd att EH på grund av sin ryggskada inte hade kunnat svinga ett bord och slå kaféägaren i ansiktet, inte gav anledning att göra någon annan bedömning i ansvarsfrågan än som skett i brottmålsdomarna. EH hade således begått den brottslighet hon dömts för.

Det fanns anledning att se allvarligt på EH’s brottslighet. EH hade emellertid inte haft några polisiära befogenheter, och det fanns ingen anledning att ställa sådana höga krav på oförvitlighet som normalt ställs på den som är polisman. Brottet hade inte begåtts i anställningen och hade över huvud taget inte haft något samband med hennes anställning. Mot bakgrund av att handlingen utgjort en engångshändelse och att hon inte arbetat hos polisen sedan 1992 var risken för att hennes agerande skulle drabba polisväsendet genom förlorat förtroende hos allmänheten begränsad.

Det hade inte förelegat grund för vare sig avskedande eller uppsägning av EH. Avskedandet förklarades ogiltigt och EH tilldömdes 50 000 kronor i allmänt skadestånd.