Nr 57 Avsked

Avsked av kritiserande lokförare godtogs.

AC var anställd som lokförare hos SJ. Han avskedades i februari 2010 från sin anställning. Bakgrunden till avskedandet var att AC från början av november 2009 framställt kränkande uttalanden mot medarbetare, och även hotat medarbetare, via mejl och på sitt fackförbunds debattsida på internet. AC hade också enligt arbetsgivaren den 8 december 2009 på en perrong på Malmö Central hotat en produktionsledare. Även efter det att AC hade avskedats hade han fortsatt att skriva liknande inlägg på debattsidan.

AC’s fackförbund menade att avskedandet berott på att AC under lång tid framfört konstruktiv kritik mot olika missförhållanden inom SJ. AC hade inte hotat någon och han hade inte fått någon varning för sitt sätt att uttrycka sig. Enligt förbundet hade det inte ens funnits saklig grund för uppsägning av AC.

Arbetsdomstolen konstaterade att AC i mejl och på fackförbundets debattsida gjort kränkande och nedvärderande uttalanden, ibland i form av förtäckta hot, vilka till övervägande del riktats mot olika personer inom SJ’s ledning. AC’s uppträdande hade pågått under förhållandevis lång tid och fortsatt trots att arbetsgivaren vid åtminstone två gånger påtalat för honom att hans språkbruk inte var acceptabelt.

Det förhållandet att AC även hade framfört saklig kritik mot SJ samt att han själv hade upplevt missnöje med det sätt på vilket han bemötts och behandlats av arbetsgivaren, innebar inte att hans agerande kunde anses godtagbart eller försvarligt. AC hade agerat på ett sådant sätt som inte rimligen ska behöva tålas i något rättsförhållande.

Arbetsgivaren borde dock på ett tydligare sätt än som skett ha talat med AC och klargjort för honom att hans beteende inte var acceptabelt och varnat honom för att hans anställning var i fara om han inte ändrade sitt beteende. Detta påverkade dock inte utgången.

Avskedandet godtogs.