Nr 58 Kollektivavtalsfrågor

Kommun hade rätt att ensidigt utöka undervisningstiden för lärare.

Ett kollektivavtal för lärare indelade den totala årsarbetstiden i reglerad arbetstid och förtroendetid. En kommunal skola schemalade ensidigt undervisningen så att det genomsnittliga antalet undervisningstimmar ökade jämfört med föregående läsår. Den reglerade arbetstiden överskreds dock inte.

Tvisten gällde om schemaläggningen stred mot det gällande kollektivavtalet för lärare. Enligt kommunen innehöll inte kollektivavtalet någon begränsning avseende kommunens rätt att höja undervisningstiden inom ramen för den reglerade delen av lärarnas årsarbetstid. Lärarförbunden var av motsatt uppfattning och gjorde gällande att avtalet närmast innehöll en dold klausul som förbjöd arbetsgivaren att ensidigt höja det kollektiva undervisningsmåttet.

Arbetsdomstolen konstaterade att de tillämpliga avtalsbestämmelserna om årsarbetstid, bestående av ett visst mått reglerad arbetstid och ett visst mått s.k. förtroendetid, var helt otvetydiga och att det av bestämmelserna inte kunde utläsas någon begränsning av arbetsgivarens rätt att inom ramen för den reglerade arbetstiden leda och fördela arbetet på det sätt som arbetsgivaren anser vara lämpligt. Utredningen visade vidare att det inte i någon annan mening fanns något sådant förbud.

Domstolens slutsats var att de särskilda arbetstidsreglerna inte hade någon annan innebörd än den som klart kunde utläsas av avtalstexten, nämligen att arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet enligt avtalet inte var begränsad inom ramen för den reglerade arbetstiden.

Förbundens talan avslogs.