Nr 60 Kollektivavtalsfrågor

Tidigare SJ-bolag hade rätt att överföra de anställda till en privat pensionsplan.

Affärsverket SJ ombildades 2001 till statliga bolag vilka blev medlemmar i en arbetsgivarorganisation inom den privata sektorn. Såväl vid denna ombildning som vid den ombildning av fyra bolag till ett som skedde 2003 träffades överrenskommelser med de fackliga organisationerna som innebar att arbetstagarna fortsättningsvis skulle vara anslutna till det statliga pensionsavtalet i stället för att anslutas till ITP-planen. När det statliga pensionsavtalet 2003 ersattes av ett nytt, träffades en ny överenskommelse med motsvarande innehåll.

I de båda senare överenskommelserna fanns en bestämmelse som innebar att det var en förutsättning för att arbetstagarna skulle få vara anslutna till respektive statliga pensionsavtal att en statlig nämnd godkände tillämpningen av de statliga pensionsavtalen på arbetstagarna. Pensionsavtalen innebar en möjlighet att gå i pension före 65 års ålder.

2007 övergick bolagen i privat ägo. Eftersom den statliga anknytningen då upphörde, fick bolaget avslag på sin begäran att för de berörda arbetstagarna fortsättningsvis få vara anslutet till den statliga finansieringen enligt det statliga pensionsavtalet. Arbetstagarna överfördes då till ITP-planen.

Tvisten gällde om ett av bolaget därmed bröt mot de överenskommelser som ingicks inför ombildningen 2003 respektive övergången till det nya statliga pensionsavtalet samma år. Enligt de fackliga organisationerna hade bolaget genom överenskommelserna åtagit sig att tillämpa de statliga pensionsavtalen och detta åtagande gällde gentemot arbetstagarna trots att bolaget inte längre var anslutet till det statliga finansieringssystemet. Kravet på godkännande från den statliga nämnden gällde endast när överenskommelserna ingicks. Det krävdes inte att godkännandet skulle föreligga också för tiden därefter.

Arbetsgivarsidan invände att det hade varit en avgörande förutsättning för de båda överenskommelserna att bolaget fick vara anslutet till det statliga finansieringssystemet. Bolaget hade inte möjlighet att själv finansiera pensionsåtagandena enligt de statliga pensionsavtalen. I och med att bolaget inte tilläts att vara anslutet till det statliga finansieringssystemet efter privatiseringen 2007 upphörde följaktligen skyldigheten för bolaget att tillämpa reglerna i det statliga pensionsavtalet.

Enligt Arbetsdomstolen visade utredningen att det varit en avgörande förutsättning för överenskommelserna att en anslutning till den statliga finansieringen av pensionsförmånerna skulle kunna upprätthållas även efter bolagiseringen. Detta måste också ha stått klart för förbunden när avtalen ingicks. Överenskommelserna reglerade heller inte hur pensionsåtagandet annars skulle finansieras.

Förbehållet i överenskommelserna om godkännande från den statliga nämnden, och sedermera från Arbetsgivarverket, kunde inte tolkas på annat sätt än att bolaget inte var skyldigt att upp-rätthålla pensionsåtagandet när godkännande om anslutning till de statliga avtalsförsäkringarna inte längre fanns. Bolaget hade därmed inte gjort sig skyldigt till kollektivavtalsbrott genom att överföra de berörda arbetstagarna till ITP-planen.

Förbundens talan avslogs.