Nr 67 Omplacering

Omplacering av hovmästare innebar inte ett avskedande.

CP var anställd som hovmästare vid ett hotells bankettmatsal. Mot bakgrund av att hon av familjeskäl hade svårt att arbeta på morgnar och kvällar träffade hon och restaurangchefen en överenskommelse som innebar att CP i stället skulle arbeta i hotellets restaurang från och med den 11 januari 2010. Arbetsbelastningen var högre mitt på dagen i restaurangen än i bankettmatsalen varför hennes arbetsinsats bättre behövdes i restaurangen.

CP’s fackförbund menade att hotellet hade omplacerat CP från arbete som hovmästare i bankettmatsalen till arbete som servitris i restaurangen. CP var inte arbetsskyldig som servitris enligt sitt anställningsavtal, varför omplaceringen var att jämställa med ett avsked.

Arbetsgivarsidan invände att CP inte hade fråntagits ansvaret som hovmästare och hon hade inte beordrats att uteslutande eller nästan uteslutande arbeta som servitris. Något avsked hade därför inte skett.

Utredningen visade enligt Arbetsdomstolen att servering typiskt sett ingick som en stor del i en hovmästares arbetsuppgifter. Det förhållandet att CP hade serverat i restaurangen innebar därför inte att hon fråntagits sin roll som hovmästare. Utredningen visade också i övrigt att CP’s arbete som hovmästare kvarstod efter omplaceringen den 11 januari.

Sammanfattningsvis kom domstolen fram till att det inte hade visats att CP hade fråntagits sina uppgifter som hovmästare eller beordrats att utföra serveringsuppgifter i sådan omfattning att arbetsgivarens agerande innebar en omplacering till arbete som hon inte var arbetsskyldig för enligt gällande kollektivavtal.

Förbundets talan avslogs.