Nr 71 Anställnings upphörande

Fastighetsmäklare hade inte sagt upp sig själv utan blivit avskedad.

PN var anställd som fastighetsmäklare. Efter den 18 februari 2010 utförde hon inte något arbete för sin arbetsgivares räkning. Det var ostridigt att hennes anställning upphört. Tvisten gällde vem av parterna som avslutade anställningen samt om PN hade rätt till ytterligare provisionsersättning för januari och februari 2010.

Arbetsdomstolen konstaterade att PN den 18 februari sagt till en arbetskamrat något om att säga upp sig och att hon samma dag lämnade ifrån sig dator, mobiltelefon och nyckel samt, några dagar senare, sin tjänstebil. Företrädare för bolaget hade den 19 februari skickat ett brev till PN vari bolaget bekräftade hennes muntliga uppsägning och även angav att hennes anställning upphört med omedelbar verkan.

Mot bakgrund av att bolaget kände till att PN hade psykiska problem hade det dock ålegat bolaget att skapa klarhet i vad PN avsett med sitt agerande den 18 februari. Detta hade inte skett, och bolaget hade heller inte haft anledning att anta att PN avsett att lämna sin anställning. PN hade således inte själv avslutat anställningen. Bolagets brev till PN den 19 februari utgjorde ett avskedande.

Beträffande frågan om det funnits laglig grund för avskedandet fann domstolen att PN varit olovligen frånvarande åtta halva dagar och en hel dag under perioden 8 – 18 februari. Denna frånvaro var dock inte så omfattande att det funnits grund för avskedande.  Avskedandet förklarades ogiltigt och PN tilldömdes 100 000 kronor i allmänt skadestånd.

Tvisten avseende provisionslönen gällde frågan hur stor provision PN hade rätt till avseende försäljningsuppdrag som avslutats av en annan anställd. Regler om detta fanns i en särskild handling som dock, enligt vad domstolen kom fram till, inte hade blivit en del av PNs anställningsavtal då hon inte sett handlingen tidigare.

Utgångspunkten var enligt domstolen att, i avsaknad av avtalsreglering och redovisad branschpraxis, full provision ska utges endast om mäklaren själv slutför uppdraget. Har annan anställd slutfört uppdraget bör provisionen delas dem emellan. Fördelningen bör göras med hänsyn tagen till hur stor del av förmedlingsuppdraget som arbetstagaren själv utfört. Domstolen ansåg att ett avdrag om 20 procent var rimligt.