Nr 78 Avsked

Utebliven varning innebar att saklig grund för uppsägning inte förelegat.

SR var sedan 1992 anställd som stiftsjurist vid ett stift inom Svenska kyrkan. Han avskedades 2007 eftersom han, enligt stiftet, under de senaste två åren bl a misskött sitt arbete genom att ta orimligt lång tid på sig för att utföra vissa arbetsuppgifter, lämnat bristfällig juridisk rådgivning och i andra avseenden varit illojal mot sin arbetsgivare samt utnyttjat sin position som facklig förtroendeman för att kritisera arbetsgivaren.

SR menade att avskedandet skulle förklaras ogiltigt och att således omständigheterna inte ens skulle räckt för en uppsägning.

Enligt Arbetsdomstolen fanns det anledning att kritisera SR för att denne i vissa avseenden misskött sina arbetsuppgifter genom att ta orimligt lång tid i anspråk för att utföra dem. I övrigt var de påstådda försummelserna inte styrkta eller så var de av sådan karaktär att det inte fanns anledning att kritisera SR. Domstolen fann sammanfattningsvis att det inte hade funnits grund för avskedande av SR.

När det gällde frågan om det funnits saklig grund för uppsägning konstaterade domstolen att SR’s försummelser var av sådan karaktär att de normalt ska redas ut genom en tydlig arbetsledning. Om detta inte leder till resultat åligger det arbetsgivaren att ge en tydlig varning om att arbetstagarens anställning är i fara.

Utredningen visade att det hade förekommit ett stort antal samtal med SR om dennes arbetsinsatser, varvid också kritik hade riktats mot honom i detta avseende. SR hade dock inte blivit upplyst om att hans anställning var i fara om han inte började sköta sitt arbete bättre. Mot denna bakgrund hade det inte funnits saklig grund för uppsägning.

Avskedandet av SR förklarades ogiltigt och han tilldömdes 100 000 kronor i allmänt skadestånd samt drygt 900 000 kronor i ekonomiskt skadestånd.