Nr 82 Kollektivavtalsfrågor

Ett kollektivavtal tillät individuella överenskommelser om ackord.

Enligt förbundsavtalet inom slakteribranschen kunde ackord tillämpas efter överenskommelse, där så var möjligt och lämpligt. Vidare angavs att ackordstidlista skulle gälla tillsvidare med en mellan de lokala parterna ömsesidig uppsägningstid av viss angiven längd samt att uppsägning skulle ske skriftligen.

Vid ett slakteri hade det tidigare funnits ett avtal om ackord mellan bolaget och den lokala arbetstagarorganisationen. Detta avtal hade sedermera sagts upp av arbetstagarorganisationen. Bolaget träffade därefter individuella överenskommelser med samtliga anställda slaktare.

Förbundet menade att förbundsavtalet endast tillät att överenskommelser om ackordslön träffades mellan bolaget och den lokala arbetstagarorganisationen. Genom att träffa individuella överenskommelser hade bolaget brutit mot förbundsavtalet.

Enligt Arbetsdomstolen kunde det i och för sig framstå som märkligt att förbundsavtalet endast reglerade hur lokala överenskommelser skulle sägas upp, om det var så att även enskilda överenskommelser var tillåtna. Det förhållandet att endast uppsägningar av lokala överenskommelser reglerades kunde dock inte leda till slutsatsen att överenskommelser mellan andra parter var förbjudna. Av utredningen framgick att bestämmelserna inte hade tillkommit samtidigt, varför mycket talade för att de inte skulle läsas ihop.

Slutligen pekade domstolen på att det fanns andra löneregler där det fanns angivet att överenskommelser skulle träffas mellan de lokala parterna. Om detsamma hade varit avsikten beträffande ackord så hade det legat nära till hands att även där använda uttrycket ”lokal överenskommelse”.

Slutsatsen var att förbundsavtalet inte förbjöd individuella överenskommelser om ackord. Förbundets talan avslogs.