Nr 83 Anställningsavtal

Polismäns bisyssla som förtroendevald politiker i socialnämnd var tillåten.

Tre polisinspektörer innehade vid sidan av arbetet som polis sedan flera år tillbaka uppdrag som förtroendevalda politiker i socialnämnden i samma kommun som de arbetade. Tvisten gällde om var och en av polisinspektörernas bisyssla var tillåten.

Polismyndigheten fattade ett beslut som innebar att de tre polisinspektörernas bisyssla som politiskt förtroendevald inte var tillåten enligt 7 § lagen om offentlig anställning och att de skulle upphöra med bisysslan. Bestämmelsen innebär bl a att en offentligt anställd inte får inneha ett uppdrag som kan rubba förtroendet för dennes eller någon annan anställds opartiskhet eller som kan skada myndighetens anseende.

Polisinspektörernas fackförbund yrkade att beslutet skulle upphävas eftersom den aktuella bestämmelsen i lagen om offentlig anställning inte var tillämplig. Detta bestred staten, som menade att bisysslan innebar en risk för en intressekonflikt som kunde rubba förtroendet för polisens opartiskhet i polisarbetet.

Arbetsdomstolen delade inte den av förbundet framförda uppfattningen att kommunlagen med dess regler om valbarhet och rösträtt hade företräde framför bisysslereglerna i lagen om offentlig anställning. Detta betydde att det inte fanns något hinder mot att tillämpa bisysslereglerna när bisysslan var ett politiskt förtroendeuppdrag.

När det gällde frågan om bisysslorna var förtroendeskadliga konstaterade domstolen att det i och för sig inte var främmande att, som staten hävdat, se det så att blotta existensen av bisyssla i form av ett socialnämndsuppdrag, med den maktutövning och tillgång till sekretessbelagd information som både anställningen och uppdragen i sig kunde innebära, innebar en risk för förtroendeskada. Emellertid skulle en konkret riskbedömning göras, och härvid fann domstolen att risken för att en konkret intressekonflikt för de aktuella polismännen skulle uppstå var relativt låg och så även risken för förtroendeskada. Graden av risk för förtroendeskada låg inom ramen för vad som borde tolereras.

Polisinspektörernas bisyssla var inte otillåten enligt 7 § lagen om offentlig anställning. Polismyndighetens beslut upphävdes.