Nr 84 Avsked

Avsked av chef som sexuellt trakasserat tre kvinnliga arbetstagare godtogs.

JA var anställd som verksamhetschef hos en förening som bl a arbetade för att tidigare missbrukare skulle få en meningsfull fritid. Efter omkring ett års anställning avskedades JA. Enligt föreningen hade JA gjort sig skyldig till bl a sexuella trakasserier mot tre kvinnliga anställda, ekonomiska oegentligheter på flera punkter samt vilselett styrelsen om föreningens ekonomiska ställning. Föreningen menade att JA innehade en företagsledande ställning varför lagen om anställningsskydd inte var tillämplig på honom.

JA’s fackförbund bestred föreningens samtliga påståenden.

När det gällde frågan om JA innehade en företagsledande ställning fann Arbetsdomstolen att han ledde den dagliga verksamheten och var arbetsledare för personalen. Styrelsen var involverad i många frågor som gällde den dagliga verksamheten och det var inte visat att JA hade rätt att på eget ansvar anställa personal och avsluta anställningar. Det var JA som skötte kontakterna med den redovisningskonsult som hade hand om bokföring, redovisning samt lönehantering samtidigt som det var JA som ansvarade för att kassaboken fördes på rätt sätt. JA hade inte en lön eller andra anställningsförmåner som skilde sig avsevärt från de övriga anställdas.

Arbetsdomstolen ansåg att JA inte hade haft en företagsledande ställning. Lagen om anställningsskydd var således tillämplig på honom.

När det gällde frågan om avskedandet var lagligt fann domstolen det utrett att JA hade fällt uttalanden med sexuell innebörd till tre kvinnliga anställda. Domstolen konstaterade att ingen arbetstagare ska på arbetet behöva utsättas för den typen av grova uttalanden som det varit fråga om. Två av de utsatta kvinnorna hade haft traumatiska upplevelser bakom sig med sexuella övergrepp, vilket JA känt till. Uttalandena fick med den bakgrunden anses vara än mer anmärkningsvärda.

JA hade genom sitt agerade visat sig olämplig som chef för verksamheten. Agerandet hade varit av så allvarligt slag att det fanns grund för avsked redan med anledning därav. Det fanns därför ingen anledning att pröva föreningens övriga påståenden.

Avskedandet godtogs.