Nr 88 Kollektivavtalsfrågor

Flygbolag var inte skyldigt att reglera övertalighet genom att bevilja tjänstledighet i större utsträckning än som skett.

I december 2008 träffade ett flygbolag och tre pilotföreningar en överenskommelse om hanteringen av övertalighet under de närmaste fyra åren. Målet var att övertalighet i första hand skulle lösas med olika former av frivilliga lösningar.

Under hösten 2009 sade bolaget upp ett antal piloter. Tvisten gällde om bolaget därmed bröt mot 2008 års överenskommelse.

Enligt pilotföreningarna hade bolaget underlåtit att på det sätt som överenskommelsen föreskrev möjliggöra för piloter att ansöka om tjänstledighet och också underlåtit att lösa övertaligheten genom att bevilja fler piloter tjänstledigt. Bolaget hade även i strid mot överenskommelsen kallat till förhandlingar utan att dessförinnan tillfrågat piloter om de var intresserade av att söka tjänstledighet.

Bolaget förnekade att brott mot överenskommelsen förekommit på det sätt som pilotföreningarna gjorde gällande.

Arbetsdomstolen fann att bolaget inte hade brutit mot överenskommelsen. Denna innebar inte att bolaget varit förhindrat att kalla till förhandlingar trots att piloterna då ännu inte hade tillfrågats om intresse för tjänstledighet. Bolaget hade heller inte varit skyldigt att bevilja tjänstledighet i större utsträckning än som skett.

Pilotföreningarnas talan avslogs.