Nr 90 Avsked

Avsked av chef som brutit mot ersättningsregler godtogs.

WH var sedan 2006 anställd som chef för en stormarknad med mer än 120 anställda. Han avskedades i maj 2010 sedan det uppdagats att han under drygt nio månader delat ut presentkort till 27 anställda värda 57 000 kronor. Enligt bolaget stred WH’s agerande mot de rutiner som bolaget fastställt. Genom sitt handlade hade WH undandragit pengar från beskattning.

Arbetsdomstolen fann det vara utrett att en klart övervägande del av utdelningen av presentkort avsåg ersättning för utfört arbete och att WH därmed i ett flertal fall hade delat ut presentkort när arbetstagarna i stället borde ha premierats genom lön eller andra kollektivavtalsreglerade ersättningar.

Bolaget hade i och för sig varit otydligt med anvisningarna för användning av presentkort. Detta måste dock vägas mot att det rörde sig om sådana centrala bestämmelser som att premiering av arbetstagare ska ske genom utbetalning av lön på vilken skatteavdrag ska ske och sociala avgifter betalas. WH hade agerat utanför den normala ordningen med lön och andra kollektivavtalsreglerade ersättningar och därmed i strid mot bolagets regelverk. Eftersom hans agerande även hade lett till att icke obetydliga belopp hade undandragits från beskattning, fick agerandet anses ha varit i strid mot lag. Det fanns inte skäl att ifrågasätta att WH’s syfte varken hade varit att skada bolaget eller att gynna sig själv.

WH’s handlande i samband med hanteringen av presentkort hade varit ägnat att i så hög grad rubba det förtroende, som bolaget måste kunna ha för WH som anställd, att bolaget haft rätt att omedelbart skilja honom från anställningen. Det saknade betydelse att bolaget inte hade varnat WH.

Avskedandet av WH var lagligen grundat.