Nr 92 Avtals ogiltighet

Avtal om anställnings upphörande var ogiltigt då arbetstagaren förletts att ingå avtalet.

CC var anställd som webbansvarig hos ett bolag inom turistbranschen. I ett avtal mellan henne och en företrädare för bolaget i oktober 2007 enades parterna om att CC’s anställning skulle upphöra den 31 december och att hon skulle erhålla ett visst angivet avgångsvederlag.

Enligt bolaget var bakgrunden till avtalet neddragningar inom bolaget. CC menade att hon hade ingått avtalet eftersom alternativet enligt bolaget hade varit en uppsägning på grund av arbetsbrist.

Under hösten 2007 utannonserades tre nya lediga tjänster. Enligt CC visade detta att bolagets påstående om reducering av personal var felaktigt. CC yrkade att avtalet mellan henne och bolaget skulle förklaras ogiltigt enligt 30, 33 eller 36 § avtalslagen eftersom bolaget svikligen förlett henne att ingå detsamma.

Arbetsdomstolen slog fast att det var CC som hade bevisbördan för de omständigheter som hon grundat sin talan på.

Enligt domstolen visade utredningen att bolagets uttalanden om arbetsbrist hade avgörande betydelse för CC när hon ingick överenskommelsen. Utredningen visade vidare att bolaget hade haft ett intresse av att avsluta CC’s anställning av skäl som hade att göra med hennes lämplighet för fortsatt anställning.

Vad gällde frågan om det hade förelegat arbetsbrist när avtalet ingicks fann domstolen att bolaget fem dagar innan den dagen hade erbjudit en tidsbegränsat anställd, SC, en förnyad tidsbegränsad anställning till och med den 30 juni 2008. Kort efter det att CC hade lämnat arbetsplatsen blev SC tillsvidareanställd.

Sedan tre tillsvidareanställda hade avslutat sina anställningar hade bolaget vidare utannonserat tre lediga anställningar ett par veckor efter det att avtalet med CC hade ingåtts. Sammantaget visade omständigheterna att det inte hade förelegat någon arbetsbrist.

Domstolens slutsats var att bolagets uttalanden om arbetsbrist var oriktiga och att de hade gjorts i syfte att förmå henne att acceptera överenskommelsen. Hon blev med andra ord svikligen förledd att ingå denna.

Överenskommelsen i oktober 2007 mellan bolaget och CC förklarades ogiltig.