2012

Nr 2: Förhandlingsskyldigheten och dess innebörd

Arbetsgivare bröt mot förhandlingsskyldigheten vid uppsägningar på grund av arbetsbrist (AD 2012 nr 2). Ett bolag inom energibranschen övervägde under våren 2010 att genomföra en omorganisation som innebar uppsägning av ett antal anställda. Bolaget var inte bundet av kollektivavtal.

Nr 4 Kollektivavtalsfrågor

Möjlighet att lokalt komma överens om arbetstider innebar inte att arbetstidslagen blivit en del av kollektivavtalet.

Nr 9 Kollektivavtalsfrågor

En kollektivavtalsregel som innefattade en koppling mellan lön och ändring av arbetstid gällde inte enskilda uppgörelser som förändring av arbetstiden.

Nr 10 Stridsåtgärd

AD beslöt inhämta förhandsbesked i frågan om EU/EES-rättens regel om fri rörlighet fri tjänster var tillämplig i fråga om ett panamanskt fartyg som ägdes av ett norskt bolag.

Nr 13 Stridsåtgärd

Varslade stridsåtgärder syftade inte till att tränga undan eller ändra ett befintligt kollektivavtal hos arbetsgivaren.

Nr 18 Stridsåtgärd

Sympatiåtgärder syftade inte till att åstadkomma ändring i ett gällande kollektivavtal.

Nr 20 Anställningsavtal

Ersättning för övergång till annan fotbollsförening utgjorde del av ett anställningsförhållande.

Nr 28: Preskription

Sammanträde om tilltänkt avsked utgjorde en överläggning, inte förhandling, varför preskription inte hade inträtt (AD 2012 nr 28).

Nr 36 Avsked

Ett vårdbiträde hade inte utfört sexuella handlingar mot en brukare varför avskedandet av honom underkändes.

Nr 40 Avsked

Avsked av anställd som uppmanat modeller att följa med till ny, konkurrerande agentur godtogs.

Nr 59 Arbetstagarbegreppet

Det var förenligt med kollektivavtalet inom elinstallationsbranschen att ta emot en praktikant som inte var anställd.

Nr 65 Semesterförläggning

Överenskommelse om arbetsfri uppsägningstid utgjorde inte hinder mot utläggning av semester under uppsägningstiden.

Avsked

Avsked på grund av försök att sälja egen buss till arbetsgivaren godtogs inte.

Tillräckliga kvalifikationer

Uppsagd anställd med säljstödjande uppgifter hade inte tillräckliga kvalifikationer för återanställning som kvalificerad säljare.

Lönetvist

Bolag som inte lyckats visa att anställd redovisat kontanter ålades att utge innehållen lön.

Avtalstolkning

Avtalstolkning. Ersättning för sjukvårdskostnader innefattade kostnader för smärtlindrande behandling.

Skyddsombud

Anmält skyddsombud ansågs verksamt som skyddsombud endast vid byggarbetsplats där denne valts som skyddsombud.