Nr 56 Uppsägning på grund av personliga skäl

Anställning som upphört består inte vid senare ogiltighetstvist.

CH blev uppsagd den 30 november 2011 och hennes sista arbetsdag var den sista februari 2012. CH underlät att underrätta arbetsgivaren om att avsåg att yrka ogiltighet av uppsägningen. Hon väckte talan om ogiltighet vid tingsrätten, som inkom den 2 april och var daterad den 30 mars.

Bolaget yrkade att domstolen enligt 34 § tredje stycket lagen om anställningsskydd skulle interimistiskt besluta att anställningen omedelbart skulle upphöra.

Arbetsdomstolen konstaterade att CH inte innan hennes anställning upphörde hade underrättat arbetsgivaren om att hon ansåg att uppsägningen var ogiltig och avsåg att yrka ogiltighet av uppsägningen. Eftersom det således inte fanns någon tvist om uppsägningens giltighet före uppsägningstidens utgång den sista februari, upphörde CH’s anställning den dagen. Hon kunde därför inte enligt 34 § andra stycket lagen om anställningsskydd göra gällande en rätt att stå kvar i anställningen i avvaktan på ett slutligt avgörande. En förutsättning för bestämmelsens tillämpning är att anställningen inte har upphört när tvisten uppstår.

En följd av detta var att bolaget inte enligt 34 § tredje stycket lagen om anställningsskydd kunde utverka ett interimistiskt beslut om anställningens upphörande. Bolagets yrkande avslogs.