Nr 13 Stridsåtgärd

Varslade stridsåtgärder syftade inte till att tränga undan eller ändra ett befintligt kollektivavtal hos arbetsgivaren.

En facklig organisation varslade om stridsåtgärder mot ett helägt statligt bolag i förhållande till vilket organisationen inte var bunden av kollektivavtal. Bolaget var för motsvarande arbeten bundet av kollektivavtal i förhållande till en annan facklig organisation.

Bolaget gjorde en fredspliktsinvändning och menade att stridsåtgärderna syftade till att tränga undan eller ändra bolagets befintliga kollektivavtal varför de var otillåtna. Enligt bolaget förbjöd bolagets medlemskap i Arbetsgivarverket att bolaget tecknade kollektivavtal med den fackliga organisationen. Skulle ett sådant avtal komma till stånd var bolaget tvunget att lämna Arbetsgivarverket, vilket skulle få till följd att flera gällande kollektivavtal skulle trängas undan.

Den varslande organisationen väckte talan vid Arbetsdomstolen och yrkade att domstolen interimistiskt skulle förklara att de varslade stridsåtgärderna var tillåtna.

Enligt Arbetsdomstolen visade utredningen inte annat än att den fackliga organisationens syfte med stridsåtgärderna var att få till stånd ett kollektivavtal för att ta tillvara sina medlemmars intressen och bli erkänd som kollektivavtalspart. Syftet var heller inte att åstadkomma en ändring i det hos bolaget befintliga kollektivavtalet.

Organisationens yrkande om interimistiskt förordnande bifölls.