Nr 20 Anställningsavtal

Ersättning för övergång till annan fotbollsförening utgjorde del av ett anställningsförhållande.

ÖY spelade under spelsäsongen 2008 för en fotbollsklubb. I slutet av detta år undertecknade han ett anställningsavtal med en idrottsförening. I detta avtal fanns ett spelaravtal som bl a innehöll en skiljeklausul som förskrev att tvist om avtalet skulle avgöras av en skiljenämnd i enlighet med ett reglemente fastställt av Svenska fotbollförbundet.

ÖY väckte talan vid tingsrätt mot idrottsföreningen och yrkade att föreningen, på grund av ett muntligt avtal, skulle åläggas att betala en summa pengar till honom för övergången från fotbollsklubben till idrottsföreningen. Föreningen invände att talan skulle avvisas med hänvisning till skiljeklausulen.

Det uppstod tvist i frågan huruvida tvisten omfattades av skiljeklausulen eller inte. ÖY menade att så inte var fallet. Han ansåg att idrottsföreningens skuld, vilken också manifesterats i ett av föreningen utfärdat skuldebrev, hade uppkommit innan anställningsavtalet undertecknades. Vid den tidpunkten fanns ingen skiljeklausul mellan parterna. Ersättningen utgjorde således ett vederlag för en separat överenskommelse.

Tingsrätten ansåg att tvisten omfattades av skiljeklausulen och beslutade att avvisa ÖY’s talan. Enligt tingsrätten var syftet med överenskommelsen mellan ÖY och idrottsföreningen att ÖY skulle spela för föreningen sådant att överenskommelsen fick sägas utgöra en del av anställningsavtalet. Ersättningen utgjorde därmed en grundläggande förutsättning för och ett utflöde av den kommande anställningsrelationen. Tingsrätten fann heller inte, vilket ÖY gjort gällande, att skiljeklausulen var oskälig enligt 36 § avtalslagen.

ÖY överklagade beslutet till Arbetsdomstolen, som inte fann skäl att göra någon ändring. Tingsrättens beslut fastställdes.