Nr 22 Förhandlingsskyldighet

Enskild näringsidkare var förhandlingsskyldig.

En facklig organisation begärde förhandling med den enskilde näringsidkaren PS. Denne mottog kallelsen men inställde sig inte till förhandlingen. Förbundet gjorde gällande att PS brutit mot förhandlingsskyldigheten enligt 10 § medbestämmandelagen. PS menade att han inte hade haft någon av förbundets medlemmar anställda hos sig.

Arbetsdomstolen konstaterade att PS i ett tidigare mål inför domstolen (se AD 2011 nr 64, en ej refererad dom) under ed uppgivit att han varit arbetsgivare åt medlemmar i förbundet. PS hade även ingått ett avtal avseende viss byggnation av vilket det framgick att han svarade för byggnationen med egen anställd arbetskraft.

PS ansågs ha varit arbetsgivare och han hade därmed varit förhandlingsskyldig. Han ålades att betala 30 000 kronor i allmänt skadestånd till förbundet för brott mot 10 § medbestämmandelagen.

Kommentar

Av AD 2006 nr 115 följer att förhandlingsskyldighet föreligger även om frågan om medlemmar varit anställda hos parten är tvistig.