Nr 26: MBL-förhandling före inhyrning

Bolag var inte skyldigt att lämna detaljerad information inför inhyrning (AD 2012 nr 26).

Ett teknikföretag inom fordonsbranschen beslöt att hyra in personal från olika bemanningsföretag under första och tredje kvartalet 2011 för att möta svängningar i produktionen. Beslutet föregicks av lokala och centrala förhandlingar.

Tvisten gällde om bolaget hade lämnat tillräcklig information om de planerade inhyrningarna under förhandlingarna. Fackförbundet ansåg att så inte varit fallet och gjorde gällande brott mot 11 och 38 §§ medbestämmandelagen. Enligt förbundet borde bolaget under förhandlingarna ha angivit exakt hur många som skulle hyras in, kontraktsperioden för varje inhyrd samt vilka arbetsuppgifter de inhyrda skulle utföra. När det gällde förhandlingsskyldigheten enligt 38 § medbestämmandelagen menade förbundet dessutom att bolaget skulle ha uppgivit vilken erfarenhet och utbildning de inhyrda hade.

Arbetsgivarsidan gjorde i fråga om förhandlingsskyldigheten enligt 11 och 38 §§ medbestämmandelagen gällande att bolaget hade lämnat de uppgifter som bolaget haft tillgång till. Beträffande förhandlingsskyldigheten enligt 38 § ansåg bolaget att uppgifterna om erfarenhet och utbildning inte var nödvändiga för att förbundet skulle kunna ta ställning i förhandlingsfrågan.

Brott mot 11 §
Enligt Arbetsdomstolen visade utredningen att bolaget inte hade haft tillgång till de av förbundet angivna uppgifterna. Det hade heller inte krävts att bolaget skulle ha lämnat information på den detaljnivå som förbundet efterlyst. Bolagets tidsplanering var synnerligen kort och en förhandlingsskyldighet med den av förbundet angivna innebörden skulle riskera att hindra bolaget från att på ett effektivt och rationellt sätt använda sig av inhyrd personal. Bolaget hade lämnat uppgifter om antalet inhyrda som bolaget avsåg att anlita, per funktion och i hela verksamheten, samt från vilka bemanningsföretag dessa kom. Denna information var tillräcklig.

Bolaget hade inte brutit mot sin förhandlingsskyldighet enligt 11 § medbestämmandelagen.

Brott mot 38 §
Domstolen konstaterade att reglerna i 38 § medbestämmandelagen är att se som specialregler i förhållande till 11 §. Förhandlingsskyldigheten enligt 38 § medbestämmandelagen är ett led i reglerna om vetorätt.

Bolaget hade lämnat uppgift om anledningen till den tilltänkta inhyrningen, hur många personer som skulle komma att hyras in, vilka funktioner i verksamheten som skulle beröras samt från vilka bemanningsföretag inhyrningarna skulle ske. Denna information var tillräcklig för att förbundet skulle ha haft möjlighet att bedöma om det funnits förutsättningar för att utöva vetorätten. Detta gällde särskilt mot bakgrund av att de bemanningsföretag som bolaget avsåg att anlita var bundna av kollektivavtal med förbundet och att de tidigare hade använts av bolaget för inhyrning av personal.

Bolaget hade inte brutit mot sin förhandlingsskyldighet enligt 38 § medbestämmandelagen.

Förbundets talan avslogs.

Två arbetstagarledamöter var av skiljaktig uppfattning och ansåg att bolaget hade åsidosatt sin förhandlingsskyldighet enligt 11 och 38 §§ medbestämmandelagen.