Nr 27 Diskriminering

Svetsare från Nigeria var inte diskriminerad.

BO, som härstammade från Nigeria, var anställd som svetsare hos ett företag inom vvs-branschen och arbetade vid ett kärnkraftverk. Hans fackförbund menade att han diskriminerats av företrädare för arbetsgivaren på grund av sin etniska härkomst och att arbetsgivaren underlåtit att ingripa mot arbetskamrater som trakasserat honom av samma skäl.

Förbundet gjorde gällande bl a att BO ålagts att genomgå läkarundersökning och uppvisa läkarintyg som visade att han inte led av någon allvarlig sjukdom, att BO hade omplacerats till arbete i verkstaden, att bolagets företrädare uttalat sig nedsättande till honom, att BO nekats en begärd tjänstledighet och att bolaget vägrat att vidta åtgärder för att rehabilitera honom. Vidare hade hans arbetskamrater under ett och ett halvt år kallat honom vid olika öknamn. Detta hade bolaget känt till men underlåtit att ingripa.

Arbetsdomstolen fann att förbundet inte i något avseende hade visat omständigheter som gav anledning att anta att BO hade blivit diskriminerad av bolaget. Det hade heller inte visats att bolaget hade åsidosatt någon skyldighet att utreda och motverka trakasserier.

Förbundets talan avslogs.