Nr 28: Preskription

Sammanträde om tilltänkt avsked utgjorde en överläggning, inte förhandling, varför preskription inte hade inträtt (AD 2012 nr 28).

TE var anställd hos ett bolag i livsmedelsbranschen. Sedan det uppstått misstankar om att han stulit från arbetsgivaren blev han avskedad den 16 oktober 2009. TE krävde den 4 oktober skadestånd på grund av avskedandet. Frågan i denna dom var om detta krav var preskriberat.

Bolaget framhöll att det den 24 september 2009 hade hållits en förhandling mellan bolaget och TE’s dåvarande fackliga organisation med anledning av TE’s agerande. Förhandlingen avslutades den 2 oktober. TE’s talan inkom till tingsrätten den 2 juni 2010, dvs mer än fyra månader efter det att förhandlingen avslutats. Talan var således preskriberad.

TE menade att sammanträdet den 24 september hade utgjort en överläggning enligt 30 § andra stycket lagen om anställningsskydd. Han hade därmed väckt talan i rätt tid.

Utredningen visade enligt Arbetsdomstolen att sammanträdet den 24 september hade hållits sedan bolaget varslat TE’s dåvarande fackliga organisation om ett tilltänkt avskedande av honom. Under diskussionerna försökte arbetstagarsidan förmå bolaget att ändra det tilltänkta beslutet.

Sammanträdet, som ägde rum och avslutades innan TE avskedades, måste betraktas som en överläggning enligt 30 § andra stycket anställningsskyddslagen och inte som en sådan förhandling som avses i 41 § andra stycket samma lag. Eftersom TE hade underrättat bolaget den 4 oktober om sitt skadeståndskrav, var hans talan den 2 juni inte väckt för sent.

TE hade inte förlorat sin talan på grund av preskription.