Nr 3 Diskriminering

Beslut om inhämtande av förhandsbesked var inte obehövligt.

Vid en tingsrätt pågår ett mål som gäller frågan om 33 § första stycket lagen om anställningsskydd (som ger arbetsgivaren en rätt att avsluta en anställning när en arbetstagare fyllt 67 år) är förenlig med förbudet mot åldersdiskriminering. Tingsrätten har beslutat att inhämta förhandsbesked från EU-domstolen samt vilandeförklarat målet under handläggningen vid EU-domstolen.

Arbetsgivarsidan överklagade tingsrättens beslut med stöd av 49 kap 7 § rättegångsbalken och gjorde gällande att målet försenas i onödan genom beslutet.

Arbetsdomstolen konstaterade att EU-domstolen i sin praxis slagit fast att möjligheten att överklaga ett beslut om inhämtande av förhandsbesked inte får begränsa den oberoende behörighet som tillkommer en nationell domstol i första instans att begära ett förhandsbesked. Enligt Arbetsdomstolen ska mot denna bakgrund bedömningen av om det är obehövligt att inhämta förhandsbesked göras restriktivt.

Eftersom de frågor som tingsrätten ställt till EU-domstolen inte saknade samband med tvisten och inte var hypotetiska till sin natur, och med beaktande av att prövningen ska göras restriktivt, fann domstolen att tingsrättens beslut inte var obehövligt.

Överklagandet avslogs.