Nr 30: Uppsägning

Uppsägning i upprört tillstånd kunde återtas (2012 nr 30).

MA var anställd hos ett bolag inom livsmedelsbranschen. I samband med ett meningsutbyte fredagen den 7 maj 2010 mellan MA och företrädare för bolaget sade hon muntligen upp sin anställning hos bolaget. Hon återtog sin uppsägning måndagen den 10 maj. MA menade att hon hade provocerats av bolaget att säga upp sig och att uppsägningen borde ses om en olaglig uppsägning vidtagen av bolaget.

Bolagets inställning var att uppsägningen var bindande för MA och att bolaget inte godtagit att hon återtog uppsägningen.

Arbetsdomstolen konstaterade att meningsutbytet hade gällt produktionsstörningar dagen innan. Företrädare för bolaget hade inte riktat kritik mot MA, utan denne hade endast upplevt att så skedde. Sammantaget kom domstolen fram till att bolaget inte hade föranlett hennes uppsägning eller agerat i strid mot god sed på arbetsmarknaden eller annars agerat otillbörligt.

När det gällde frågan om MA hade haft rätt att återta sin uppsägning fann domstolen att MA inte före meningsutbytet den 7 maj hade haft någon tanke på att säga upp sig. Uppsägningen hade skett i hastigt mod därför att hon var upprörd. Bolagets företrädare måste ha insett detta.

Nästföljande arbetsdag, den 10 maj, förklarade MA för två av bolagets företrädare att hon ville återta sin uppsägning. Omständigheterna var sådana att hon hade haft rätt att göra det, och bolagets vägran att låta henne fortsätta sin anställning var liktydig med en uppsägning från bolagets sida. Bolaget hade inte gjort gällande att det funnits saklig grund för uppsägning.

Bolagets uppsägning av MA var ogiltig. Hon hade således rätt till lön så länge anställningen består. Bolaget hade kunnat avräkna inkomster som MA uppenbarligen hade kunnat förvärva i annan anställning. Bolaget hade dock inte visat att omständigheterna varit sådana att det funnits skäl att avräkna inkomster från lönen.

Uppsägningen förklarades ogiltig och bolaget ålades att betala 50 000 kronor i allmänt skadestånd samt att utge utebliven lön till MA.