Nr 31 Kollektivavtalsfrågor

Åsidosättande av avtalade arbetstidsregler innebar ingen kostnadsbesparing.

Vid SJ fanns ett kollektivavtal om arbetstider. Inför trafikåret 2009 förde de lokala parterna förhandlingar om avsteg från detta kollektivavtal, dock utan att enighet kunde uppnås. SJ förlade därefter arbetstiden i strid mot avtalet under knappt två månader genom att låta arbetstagare arbeta för långa arbetsperioder samt ha för långa arbetspass utan rast. Tvisten gällde storleken på det allmänna skadeståndet.

Förbundet krävde 1,8 miljoner kronor i allmänt skadestånd, motsvarande den besparing som SJ gjort genom att bryta mot kollektivavtalets arbetstidsregler.

SJ medgav att den tillämpade arbetstidsförläggningen hade inneburit ett minskat behov av personal i åkande tjänst motsvarande en lönekostnad om c:a 1 780 000 kronor. SJ förnekade dock att bolaget gjort någon kostnadsbesparing. Det hade funnits fast anställd personal i en pool att tillgå om avsteg från de avtalade arbetstiderna inte hade gjorts och dessa anställda hade ändå erhållit lön under den aktuella perioden. SJ menade att skadeståndet skulle jämkas, i första hand till noll kronor, eftersom förbundet agerat illojalt under förhandlingarna och därmed medverkat till den uppkomna situationen.

Arbetsdomstolen fann att det inte var visat att SJ gjort någon kostnadsbesparing på grund av det tillämpade, felaktiga arbetstidsschemat. Det allmänna skadeståndet kunde således inte bestämmas med hänsyn tagen till att SJ gjort någon vinst.

Enligt domstolen hade förbundet inte agerat illojalt under förhandlingarna utan tagit upp frågor som varit relevanta i sammanhanget. Mot bakgrund att parterna tidigare år träffat avtal om avsteg i god tid inför det nya trafikåret hade det ålegat SJ inför trafikåret 2009 att ha sådan beredskap att det hade varit möjligt för bolaget att lägga scheman i enlighet med kollektivavtalets regler redan från starten av året om förhandlingarna misslyckades. Denna omständighet beaktades vid bestämmandet av skadeståndet.

Det var ostridigt att den av SJ tillämpade schemaläggningen under den aktuella tidsperioden hade inneburit en fördel för SJ på så sätt att bolaget hade kunnat utnyttja personalen effektivare.

SJ ålades att betala 125 000 kronor i allmänt skadestånd.