Nr 35 Stridsåtgärd

Stridsåtgärder utgjorde inte föreningsrättskränkande åtgärder.

Sedan avtalsförhandlingarna inom vvs- och plåtslageribranscherna avbrutits våren 2012 varslade Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) om stridsåtgärder mot 14 av arbetsgivarorganisationernas medlemsföretag. Nio av dessa företag var representerade i arbetsgivarorganisationernas förhandlingsdelegationer.

Arbetsgivarförbunden menade att stridsåtgärderna hade ett föreningsrättskränkande syfte. De utgjorde en repressalie mot de nio företagen vars företrädare medverkade i förhandlingarna och mot att företagen omfattades av den samverkan på arbetsgivarsidan som förekom.

Arbetsgivarsidan begärde att Arbetsdomstolen interimistiskt skulle förordna att de pågående stridsåtgärderna omedelbart skulle upphöra.

Byggnads invände att syftet med stridsåtgärderna endast var att få till stånd ett kollektivavtal.

Arbetsdomstolen konstaterade att det förhållandet att nio av 14 företag utsatts för Byggnads stridsåtgärder inte i sig innebar att arbetsgivarförbunden hade visat sannolika skäl för ett föreningsrättskränkande syfte. Stridsåtgärderna hade riktats mot de största företagen i branscherna, vilket föreföll ha haft legitima fackliga syften.

Det interimistiska yrkandet avslogs.